Archives for:

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

index11
 هدف: بررسی میزان اعمال مدیریت پروژه در سازمان یا اداره
تعداد سوال: ۲۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
مدل خام: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

 هدف: بررسی میزان اعمال مدیریت پروژه در سازمان یا اداره تعداد سوال: 22 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پ...

Read More »

پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری بونیتس (استاندارد)

index11
هدف: بررسی ابعاد سرمایه فکری در سازمان (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری)
تعداد سوال: ۴۲
تعداد بعد (مولفه): ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
مفاهیم: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی ابعاد سرمایه فکری در سازمان (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری) تعداد سوال: 42 تعداد بعد (مولفه): 3...

Read More »

پرسشنامه علل ترس از زایمان

index11
هدف: سنجش علل ترس از زایمان (درد، مسئولیت، آسیب بدنی، زایمان زودرس)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: سنجش علل ترس از زایمان (درد، مسئولیت، آسیب بدنی، زایمان زودرس) تعداد سوال: 20 تعداد بعد: 4 شیوه نمره گذاری: دارد تف...

Read More »

پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان جرمی گلیبرث (CSRQ)

index11
هدف: بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان از ابعاد مختلف (مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی(حقوقی)، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت احتیاطی)
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعاریف: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۳۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان از ابعاد مختلف (مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی(حقوقی)، مسئولیت اخلاقی، مس...

Read More »

پرسشنامه خودپنداره فضلی

index11
هدف: سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان
تعداد سوال: ۲۸
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: Word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: سنجش میزان خودپنداره دانش آموزان تعداد سوال: 28 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع:...

Read More »

پرسشنامه کانرز معلمان (اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان)

index11
هدف: تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعال توسط معلمان از ابعاد مختلف (رفتار کودک در کلاس، مشارکت و همکاری گروهی، نگرشی به طرف مراجع قدرت)
تعداد سوال: ۳۸
تعداد بعد (مولفه ها): ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: رایگان

دانلود رایگان

هدف: تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعال توسط معلمان از ابعاد مختلف (رفتار کودک در کلاس، مشارکت و همکاری گر...

Read More »

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

index11
هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک،  هزینه های خدماتی بانکی،  خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک،  اعتماد بانک،  تصویر مثبت از بانک،  جهت مناسب)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
روایی و پایایی: دارد
مدل: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی عوامل موثر بر انتخاب بانک (نگرش های کارکنان بانک،  هزینه های خدماتی بانکی،  خدمات ویژه ارائه شده توسط بانک،  ...

Read More »

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (استاندارد)

index11
هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت
تعداد سوال: ۴۰
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد
مدل خام: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

هدف: بررسی میزان مشارکت افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت تعداد سوال: 40 تعداد بعد: 2 شیوه نمره گذاری...

Read More »