Tagged by: اضطراب

پرسشنامه تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز، اضطراب و استرس

هدف: بررسی تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز (تمرکز، اضطراب و استرس)
تعداد سوال: ۲۵
تعداد بعد: ۵
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۷۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

روان پژوه: طراحی پرسشنامه با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه

پرسشنامه تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز، اضطراب و استرس

هدف: بررسی تاثیر بلوغ جسمی و جنسی پسران بر تمرکز (تمرکز، اضطراب و استرس) تعداد سوال: 25 تعداد بعد: 5 شیوه نمره گذاری: دا...

Read More »

مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه دانش آموزان روزن و ویل

هدف: ارزیابی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان از ابعاد مختلف (عامل اضطراب یادگیری تعاملی رایانه، عامل اضطراب یادگیری مشاهده ای رایانه و عامل اضطراب استفاده از ابزار فن آوری)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد خرده مقیاس: ۳
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

۲- پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (CAI)

 

هدف: ارزیابی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان از ابعاد مختلف (عامل اضطراب یادگیري تعاملی رایانه، عامل اضطراب یادگیري مشاه...

Read More »

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای و همکاران

هدف: ارزیابی میزان اضطراب شناختی
تعداد سوال: ۱۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ)

۲- مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

۳- مقیاس استرس ضربه ثانوی براید و همکاران (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی

۴- مقیاس ترس از حرکت تمپا (TSK)

۵- پرسشنامه عوامل استرس زای دوره سالمندی

۶- پرسشنامه ترس از تاریکی

۷- پرسشنامه علل ترس از زایمان

۸- پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

۹- پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه)

۱۰- پرسشنامه ترس از ازدواج

۱۱- جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)

۱۲- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

۱۳- مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)

۱۴- پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

۱۵- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

۱۶- پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

۱۷- مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)

۱۸-پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

۱۹- جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)

۲۰-  پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت

هدف: ارزیابی میزان اضطراب شناختی تعداد سوال: 13 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد منبع: نامشخص نوع فایل: word 2007 جهت خ...

Read More »

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)

هدف: سنجش نگرانی ها، ترس ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان در موقعیت های مختلف (درک و ترس از ارزیابی منفی (AFNE)، تنش و بازداری در برخورد اجتماعی (TISC))
تعداد سوال: ۲۸
تعداد بعد: ۲
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل:  word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۴۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

۲- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

۳- پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

۴- مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)

۵-پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS)

۶- جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)

۷-  پرسشنامه نگرانی مرتبط با مسائل اجتماعی سگو و استوت

هدف: سنجش نگرانی ها، ترس ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان در موقعیت های مختلف (درک و ترس از ارزیابی منفی (AFNE)، تنش و باز...

Read More »

پرسشنامه اضطراب شناختی – بدنی شوارتز و همکاران (CSAQ)

هدف: سنجش جنبه های شناختی و بدنی اضطراب تعداد سوال: 14 تعداد خرده مقیاس: 2 شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد منابع: دارد نوع...

Read More »

پرسشنامه اضطراب کلاس درس (CAM)

هدف: ارزیابی اضطراب دانش آموزان در کلاس درس
تعداد سوال: ۲۰
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: نامشخص
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ)

۲- مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

۳- پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

۴- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

۵- مقیاس اضطراب اهواز (ANQ)

۶- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

۷- پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

۸- پرسشنامه اضطراب یادگیری

۹- …..

هدف: ارزیابی اضطراب دانش آموزان در کلاس درس تعداد سوال: 20 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: نامشخص نوع فایل...

Read More »

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان مارچ و همکاران (MASC)

هدف: بررسی میزان اضطراب کودکان از ابعاد مختلف (اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، اجتناب از آسیب، نشانه های جسمانی)
تعداد سوال: ۳۹
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

۲- مقیاس اضطراب اهواز (ANQ)

۳- پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان کوای و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

۴- پرسشنامه اختلال اضطراب جدایی در کودکان

۵- پرسشنامه اضطراب هامیلتون (HAMA)

۶- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

۷- پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

۸- پرسشنامه اضطراب یادگیری

۹- پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

۱۰- پرسشنامه شاخص اضطراب و نیاز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام

۱۱- پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR)

۱۲- پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

۱۳- پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

۱۴- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

۱۵- مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)

۱۶- پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

۱۷- پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

۱۸- پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه)

۱۹- پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

۲۰- پرسشنامه اضطراب کتل

۲۱- پرسشنامه میزان اضطراب

۲۲- پرسشنامه اضطراب زانک S.A.S

۲۳- پرسشنامه اضطراب وجودی

۲۴- پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

۲۵- پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

۲۶- پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

هدف: بررسی میزان اضطراب کودکان از ابعاد مختلف (اضطراب اجتماعي، اضطراب جدایی، اجتناب از آسیب، نشانه های جسمانی) تعداد سوا...

Read More »

پرسشنامه اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (RCMAS)

هدف: بررسی اضطراب آشکار کودکان از ابعاد مختلف (عوامل فیزیولوژیکی، حساسیت افراطی و تمرکز،  نگرانی)
تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۳
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس اضطراب اهواز (ANQ)

۲- پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

۳- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

۴- پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (۱۳۹۱)

۵- پرسشنامه اضطراب یادگیری

۶- پرسشنامه اختلال اضطراب جدایی در کودکان

۷- پرسشنامه شاخص اضطراب و نیاز به اطلاعات قبل از عمل آمستردام

۸- مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی واتسون و فرند (SAD)

۹- پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR)

۱۰- پرسشنامه اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون (فرم اصلاح شده ایرانی)

۱۱- پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

۱۲- مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)

۱۳- پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

۱۴- پرسشنامه اضطراب هامیلتون (HAMA)

۱۵- پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

۱۶- پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

۱۷ – پرسشنامه اضطراب کتل

۱۸- پرسشنامه میزان اضطراب

۱۹- پرسشنامه اضطراب زانک S.A.S

۲۰- پرسشنامه اضطراب وجودی

۲۱- پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر

۲۲- پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

۲۳- پرسشنامه اضطراب بک

۲۴- پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

هدف: بررسی اضطراب آشکار کودکان از ابعاد مختلف (عوامل فيزيولوژيکی، حساسيت افراطی و تمرکز،  نگرانی) تعداد سوال: 37 تعداد ب...

Read More »

مقیاس احساس خصومت ردفورد – ویلیامز (RWHI)

هدف: سنجش میزان احساس خصومت در افراد
تعداد سوال: ۱۲
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۰۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- پرسشنامه پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی

۲- مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران

۳- پرسشنامه خشم در کودکان

۴- سیاهه خشم نواکو – AI (مقیاس پرخاشگری نواکو)

۵- پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

هدف: سنجش میزان احساس خصومت در افراد تعداد سوال: 12 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: د...

Read More »

پرسشنامه اضطراب امتحان فیلیپس

هدف: بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان
تعداد سوال: ۲۶
شیوه نمره گذاری: دارد
تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منابع: دارد
نوع فایل: word 2007

جهت خرید و دانلود از دکمه پایین استفاده کنید

قیمت: فقط ۲۵۰۰ تومان

خرید فایل

Desc (1)

مطالب مرتبط:

۱- مقیاس نگرانی دانشجویان (AWI)

۲- پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

۳- پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

۴- پرسشنامه اضطراب امتحان : نگرانی و افکار منفی

هدف: بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحان تعداد سوال: 26 شیوه نمره گذاری: دارد تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منابع: دارد...

Read More »